נוהל התקשרויות ורכישות למטה החברהלא נמצא מידע בנושא.