בר ניווט ראשי דלג על בר ניווט ראשי
לעמוד הבית

נוהל רכש ונוהל מורשי חתימה

דגשים לביצוע רכש והתקשרויות באמצעות נהלי החברה


בשנה האחרונה, נעשה מאמץ להתוות מדיניות רכש והתקשרויות בעבור כלל הארגון, בין היתר, באמצעות איסוף מידע ותכנון רכש מראש, ביצוע רכש מרכזי והרחבת מאגר הספקים העומדים לרשות הארגון לתקופות ארוכות, צירוף הארגון למכרזים מרכזיים של מינהל הרכש הממשלתי, התקשרויות עם חברות ממשלתיות, כתיבה, הדרכה והטמעה של נהלי הרכש ונוהל מורשי חתימה, גיבוש הצורך ברכש וסיוע בביצוע ויישום כל הליכי הרכש וההתקשרויות בכלל יחידות הארגון.

בכדי להמשיך ולהקפיד על נהלי הרכש  אני מצרפת לכם שוב, את נוהל הרכש ונוהל מורשי חתימה המחייבים כל ביצוע התקשרות המחייב את החברה למתנ"סים, בכל ביצוע התקשרות לפיהם.

1. נוהל הרכש  וההתקשרויות - מנחה  ביצוע תהליכי הרכש בחברה למתנ"סים עפ"י הקבוע בחוק
    חובת  המכרזים ובהתאם לנהלים שנקבעו בחברה.
     נוהל מורשי החתימה - מנחה ומסביר מי בעלי התפקידים המורשים לחתום ולהתחייב
     בשם החברה למתנ"סים.
.
   יש לפעול על פי נהלים אלה בלבד, בכל הקשור להתקשרויות והתחייבויות בשם החברה למתנ"סים

2. כפי שנאמר והודגש בהדרכות לנוהל הרכש ולנוהל מורשי החתימה, התקשרויות והתחייבויות בשם  החברה למתנ"סים,  יבוצעו  ישירות מהחברה.

3. במידה וקיים הסכם מסגרת באמצעות ספקים שאושרו במכרזים מרכזיים תתבצע הזמנה לפריט / שירות אך ורק מספקים אלו. (דוג' אלדן, בתי מלון לפי רשימה,  פלאפון, גרפיטי, ענבל חברת הנסיעות הממשלתית, לשכת פרסום ממשלתית, קל אוטו, שטראוס מים וכ').

4.  התחייבות לספק תהיה על גבי הזמנה מהמערכת - sap, חתומה ע"י מורשי חתימה. ההזמנות תעבורנה אישור של עלית לפני העברתם למורשי החתימה וזאת כדי לוודא שאכן ההזמנה מופנית לספקים המורשים לאחר ביצוע תהליך הרכש עפ"י הנהלים.
 
5. יש לשים לב ולוודא, שכל ההתקשרויות "הותיקות" המוזמנות ומשולמות ע"י החברה, נמצאות בהסכם    התקשרות בר תוקף. בכל מקרה ובעבור כל חשבונית שצפויה להיות משולמת ע"י החברה, חובה לדאוג להזמנה עבור השירות/הטובין מראש ובתהליכים המבוצעים עפ"י הנהלים המצ"ב.

6. רק לאחר הוצאת הזמנה חתומה ע"י מורשי חתימה צפויה להתקבל דרישה לתשלום/חשבונית מהספק. כאמור הוצאת ההזמנה חייבת להיות מראש ולא בדיעבד.


בכל עניין ובכל שלב, ניתן לפנות להסברים והבהרות, ביחידת הרכש וההתקשרויות בחברה.

בברכה ובהצלחה,


עלית בביוף                                                                                מאיר בינג
מנהלת רכש והתקשרויות                                                             משנה למנכ"ל

 

עבור לתוכן העמודהחברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ